1. Bekendmakingen Zaandijk
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Langepad Zaandijk

Zaanstad | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zaandijk. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zaandijk valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Langepad Zaandijk

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat vanaf30 maart 2023 voor een periode van zes weken (dus tot en met 10 mei 2023) de volgende stukken ter inzage liggen:•Het ontwerpbestemmingsplan Langepad Zaandijk met identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3905BP-0201 en bijbehorende stukken;•Het ontwerpbesluit Aanvulling Welstandsnota Zaanstad 2013 Locatie Langepad Zaandijk;•Het m.e.r.-beoordelingsbesluit.Ligging en inhoud ontwerpbestemmingsplanHet plangebied Langepad Zaandijk wordt begrensd door:•de woningen aan de Beukenlaan in het noorden; •de Arie de Bruijnstraat in het oosten;•de Willem Dreeslaan in het zuiden; •de Nieuwe Vaart in het westen.Met dit (ontwerp)bestemmingsplan wordt na definitieve vaststelling de herontwikkeling van de Pielkenrood Vaten fabriek op het voormalige Ardagh-terrein in Zaandijk mogelijk gemaakt. Het fabrieksterrein in het centrum van Zaandijk wordt getransformeerd naar een woningbouwlocatie met 67 woningen, waarvan 20 appartementen in de sociale huursector en 47 grondgebonden koopwoningen (vrijstaand en twee-onder-één-kap). De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Door het terugbrengen van de historische paden- en waterstructuur wordt de historische dorpsstructuur versterkt en komen er directe verbindingen van de Domineestuin naar de Zaandijkerkerk en het beschermde gezicht 'Gortershoek'.Ontwerpbesluit Aanvulling Welstandsnota 2013 Locatie Langepad ZaandijkIn het ontwerpbesluit Locatie Langepad Zaandijk zijn verschillende uitgangspunten voor de nieuwbouw opgenomen. Het ontwerpbesluit bevat de ambitie voor de gewenste kwaliteit van het te ontwikkelen gebied. Deze is beschreven in richtlijnen voor het Langepad. Het ontwerpbesluit wordt, na definitieve vaststelling, een aanvulling op de Welstandsnota Zaanstad 2013. De definitieve aanvulling op de welstandsnota is conform artikel 12b van de Woningwet onderdeel van het toetsingskader van een omgevingsvergunning voor het bouwen en wordt betrokken bij de beoordeling van het uiterlijk van de bouwwerken.M.e.r.-beoordelingsbesluitTer voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan is op grond van artikel 7.19, vierde lid van de Wet milieubeheer, een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. De conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen voor het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden uitgesloten. Daarom is besloten om geen milieueffectrapport te maken voor dit ontwerpbestemmingsplan.InzageDe bovengenoemde (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf 30 maart 2023 voor een periode van zes weken dus tot en met 10 mei 2023 digitaal ter inzage.Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbesluit Aanvulling Welstandsnota 2013 en het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen ter inzage op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘bestemmingsplan’).De bovengenoemde (ontwerp)besluiten en bijbehorende stukken liggen ook in papieren vorm ter inzage op het stadhuis, Stadhuisplein 100, 1506 MZ Zaandam. Wilt u meer informatie of wilt u papieren stukken inzien? Vult u dan het contactformulier in op www.zaanstad.nl. U vindt het formulier onder ‘Contact’, klik op de knop ‘Online contact’ rechtsboven. Kies daarna ‘Informatie opvragen of inkijken’. Dan nemen wij contact met u op. ZienswijzenTijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Langepad Zaandijk en het ontwerpbesluit Aanvulling Welstandsnota Zaanstad 2013 Locatie Langepad Zaandijk indienen. •Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan stuurt u naar de gemeenteraad van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam, schrijf erbij: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Langepad Zaandijk’.•Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbesluit Aanvulling Welstandsnota Zaanstad 2013 Locatie Langepad Zaandijk stuurt u naar de gemeenteraad van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam, schrijf erbij: ‘zienswijze ontwerpbesluit Locatie Langepad Zaandijk’.•Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak. Hiervoor stuurt u een e-mail naar: SecretariaatOmgevingsplannen@zaanstad.nl, schrijf erbij: ‘mondelinge zienswijze ontwerpbestemmingsplan Langepad Zaandijk’ of ‘zienswijze ontwerpbesluit Locatie Langepad Zaandijk’.Digitaal ingediende zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) worden niet in behandeling genomen. Bezwaarm.e.r.-beoordelingsbesluitTijdens de inzagetermijn kan alleen de initiatiefnemer van het plan bezwaar indienen tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Het gaat hier namelijk om een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht waarbij alleen de initiatiefnemer in zijn belang getroffen kan worden. Het bezwaarschrift stuurt de initiatiefnemer naar burgemeester en wethouders van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam, schrijf erbij: ‘bezwaar m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Langepad Zaandijk’.Een digitaal ingediend bezwaarschrift (bijvoorbeeld per e-mail) wordt niet in behandeling genomen.InloopavondOp 4 april 2023, van 19.00 uur tot 21.00 uur, is er een inloopavond in Buurthuis De Boed, Willem Dreeslaan 1, Zaandijk over het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit Aanvulling Welstandsnota Zaanstad 2013 en het m.e.r. beoordelingsbesluit. U kunt daar de stukken inzien en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren van de gemeente en aan de vertegenwoordigers van de ontwikkelaar die het plan gaat realiseren.Crisis- en herstelwetOp het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Zaandam, 29 maart 2023Burgemeester en wethouders van Zaanstad

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie ZaandijkStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zaandijk inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zaandijk.

Meer Bekendmakingen