1. Bekendmakingen Zaandijk
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit Zaandijk, Jan Steijnstraat

Zaanstad | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zaandijk. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zaandijk valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerkeersbesluit Zaandijk, Jan Steijnstraat

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,d.d. 11 augustus 2021Overwegende dat:elektrische auto’s energiezuinig zijn en geen uitstoot van uitlaatgassen hebben en daarmee een bijdrage leveren aan milieudoelstellingen van gemeente en rijksoverheid;dan het algemeen belang wordt gediend wanneer plaatsen met een oplaadpunt beschikbaar zijn voor elektrische auto’s;de organisatie die voor elektrische auto’s laadpalen plaatst, verzocht heeft om twee openbare laadplaatsen op de Jan Steijnstraat te Zaandijk; de gevraagde plaatsen duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar moeten zijn en door verschillende elektrische auto’s gebruikt moeten kunnen worden;deze parkeerplaatsen vrij moeten blijven voor elektrische auto’s om te kunnen laden;elektrische auto’s duidelijk herkenbaar zijn voor handhavers, onder meer door de oplaadkabel;door middel van een verkeersbesluit twee parkeerplaatsen aangewezen kunnen worden, uitsluitend voor een elektrische auto;volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland heeft plaatsgevonden;genoemd wegvak in de gemeente Zaanstad is gelegen en door de gemeente wordt beheerd;door middel van dit verkeersbesluit doelmatig en zuinig energieverbruik wordt gestimuleerd;de bruikbaarheid van deze plaats voor elektrische auto gewaarborgd wordt; de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd wordt zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;gelet op artikelen 15 en 8, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;b e s l u i t e n :in Zaandijk op de Jan Steijnstraat:twee parkeerplaatsen aan te wijzen uitsluitend voor elektrische auto’s door middel van het plaatsen van verkeersbord E8 met symbool of opschrift dat de plaats bedoeld is voor het opladen van elektrische auto’s zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.Namens het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad,hoofd sector Openbare Ruimte, Mevrouw M. ZijpIndien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075. U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

Locatie: Jan Steijnstraat, Zaandijk

Deel dit artikel

Redactie ZaandijkStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zaandijk inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zaandijk.

Meer Bekendmakingen