1. Bekendmakingen Zaandijk
  2. STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Bannehof Zaandijk

Zaanstad | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Zaandijk. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Zaandijk valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Bannehof Zaandijk

Burgemeester en wethouders van Zaanstad maken bekend dat met ingang van donderdag 21 maart 2019 voor een periode van zes weken (dus tot en met woensdag 1 mei 2019) ter inzage ligt:•Het ontwerpbestemmingsplan Bannehof Zaandijk met bijbehorende stukken (identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3772BP-0201).De ontwikkelaar is van plan om de locatie van het voormalige gemeentehuis aan de John Lennonstraat in Zaandijk te herontwikkelen naar woningbouw. Sinds de sloop van het gemeentehuis is de locatie in gebruik als parkeer- en tijdelijk speelterrein en park. Het plan omvat circa 160 woningen. Het plangebied wordt begrensd door: - John Lennonstraat in het noorden; - Watergang richting Zaandijker Sluissloot in het oosten; - Park aan de Elvis Presleystraat in het zuiden; - Elvis Presleystraat in het westen. M.e.r.-beoordelingsbesluit Bannehof Zaandijk Burgemeester en wethouders van gemeente Zaanstad maken overeenkomstig artikel 7.19 vierde lid van de Wet milieubeheer bekend dat ter voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan Bannehof Zaandijk een m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. Besloten is geen m.e.r.-procedure te doorlopen voor het (ontwerp)bestemmingsplan Bannehof Zaandijk.InzageHet ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien via:de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;Daarnaast liggen het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluitop de volgende wijzen ter inzage:als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.zaanstad.nl (zoekterm ‘bestemmingsplan’);bij de balie van Klantcontact Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100 te Zaandam. Melden bij de receptie voor een juiste doorverwijzing. Openingstijden maandag, woensdag en donderdag van 8.30 -16.00 uur, dinsdag van 13:30 tot 16:00 uur en vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur. Aanbevolen wordt om eerst telefonisch een afspraak te maken: tel. 14075.InloopavondOp maandagavond 1 april 2019 wordt er een informatieavond georganiseerd voor het ontwerpbestemmingsplan Bannehof Zaandijk. De avond is in buurtcentrum Guisveld, George Gershwinstraat 207 1544 NX Zaandijk van 18.00 uur tot 19.30 uur. ZienswijzenGedurende de bovengenoemde periode van inzage kan iedereen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan moeten worden gestuurd naar de gemeenteraad van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bannehof Zaandijk’.Voor mondelinge zienswijzen kunt u op ma, di, don of vrijdag, bij voorkeur tussen 09.00-16.00 contact opnemen dhr. Van den Boogaart, afdeling Omgevingsplannen van de gemeente Zaanstad via het algemene telefoonnummer 14 075. Bij hemkunt u ook terecht voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan.Digitaal verzonden zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) worden niet in behandeling genomen.Bezwaar m.e.r.-beoordelingsbesluitTegen het m.e.r-beoordelingsbesluit kan alleen de initiatiefnemer van het plan bezwaar indienen. Het gaat hier namelijk om een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. De initiatiefnemer kan gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaren tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken. Bezwaren moeten worden gestuurd naar burgemeester en wethouders van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam, onder vermelding van ‘bezwaar m.e.r.-beoordelingsbesluit Bannehof Zaandijk’.

Locatie: Bannehof, Zaandijk

Deel dit artikel

Redactie ZaandijkStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Zaandijk inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Zaandijk.

Meer Bekendmakingen